Användarvillkor

1. PARTER OCH TJÄNSTER

I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Kunden och Avtala Sverige AB, org.nr 556768-4310 för Avtala. Avtalas tjänst består av avtalsadministration som finns på Avtalas servrar och som Kunden kan köra över Internet1. De tjänster som Du betalar för kallas nedan Tjänsten. En person som loggar in och utnyttjar Tjänsten kallas Användaren. Detta avtal kallas för Avtalet.

2. AVTALSTID

Avtalet gäller från det datum då Kunden registrerar sig som användare i Tjänsten. Avtalstiden är 12 månader. I de fall då användaren registrerat sig inom en viss kampanj eller om Kunden erhållit individuell offert från Avtala kan avtalstiden vara längre. Avtalstiden framgår i dessa fall av kampanjens eller offertens villkor. Avtalet förlängs automatiskt 12 månader om Tjänsten inte skriftligen har sagts upp senast en månad före avtalstidens utgång.

3. KUNDENS ÅTAGANDEN M.M.

Tjänsten faktureras årsvis i förskott enligt de villkor som står angivna i detta Avtal samt i bilagor till detta Avtal. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift.
Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till Kunden. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Avtala Sverige AB.
Kunden är skyldig att ange korrekta kund och faktureringsuppgifter vid registrering hos Avtala. Kunden är ansvarig för att lösenord är starka och förvaras på ett säkert sätt. Kunden ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsten. Kunden kan begära att Avtala spärrar Tjänsten eller att Kunden får nytt lösenord.
Kunden är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Kunden åtar sig att hålla Avtala skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Avtala med anledning av Kundens användning av Tjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.
Användaren är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och andra svenska lagar och förordningar följs.
Användaren ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, antivirus-program samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot Avtalas servrar.
Avtala tillåter inte depåer för program, film eller musik om inte annat överenskommits.
Avtalet tillåter att Kunden lagrar data på Avtalas servrar under förutsättning att datamängden ej överstiger den kapacitet som beställts. Fordras större kapacitet kan Kunden köpa mer lagringskapacitet av Avtala enligt gällande prislista.

4. AVTALAS ÅTAGANDEN

Avtala åtar sig att tillhandahålla Tjänsten till Kunden 24 timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp

Planerade driftstopp sker då Tjänsten är i behov av systemunderhåll eller uppdateringar. Kunden skall underrättas via e-post eller på Avtalas hemsida minst två dagar innan det planerade driftstoppet.
Felanmälan kan ske dygnet runt, årets alla dagar, via e-post, support@avtala.se.
Support lämnas avseende programspecifika frågor. Frågor avseende tillämpningar av de regelverk som rör programmens användningsområden och frågor av teknisk karaktär samt rättningar på grund av felaktigt användande av programmen ingår ej i supporten. Support lämnas via e-post support@avtala.se.

5. KUNDENS DATA

Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens Data och Avtala erhåller inga rättigheter till Kundens Data, eller del därav, under Avtalet.
Avtala äger rätt att samla in statistik om Kundens Data, t.ex. hur många avtal Kunden har registrerat i Tjänsten.
Kunden ansvarar för att Kunden i samband med uppsägning tar ut all Kundens Data som Kunden kan komma att behöva för framtida bruk.
Har avtalet upphört på grund av utebliven betalning, lagras Kundens Data i maximalt 30 dagar varefter Avtala äger rätt att radera Kundens kvarvarande material från Avtalas servrar.

6. DATASÄKERHET

All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL). För att få tillgång till Tjänsten krävs inloggning med användarnamn och lösenord.
Krypterad kommunikation: Avtala använder 256-bitars SSL-kryptering och 2048-bitars publika nycklar från RSA. All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med SSL.
Lösenordsskydd: Inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).
Automatisk utloggning: För att undvika att obehöriga får tillgång till information om en dator lämnas obevakad, loggar systemet automatiskt ut Användaren efter 60 minuter. Användaren står alltid för risken vid obehörig användning av Tjänsten som följd av att Användaren lämnat en inloggad dator obevakad.
Kontinuerlig verifiering av användare: Varje anrop till våra servrar innebär en kontroll av den inloggade Användarens behörighet.
Tjänsten driftas på egna servrar i en datahall som övervakas dygnet runt.
Tjänsten är byggd med en modern arkitektur och körs på en modern serverplattform
Avtala har heltäckande rutiner för säkerhetskopiering som säkerställer kontinuitet i tjänsten. Säkerhetskopiering görs dagligen och överförs till två fysiskt skilda platser. Krypteringen av kundernas data kvarstår vid säkerhetskopieringen.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

Om Kunden lider skada till följd av brister i datasäkerheten hos Avtala, försumlighet eller avvikelser från Avtalas Åtaganden, eller på grund av att någon av Avtalas leverantörer varit försumlig, ersätter Avtala Kunden. Avtala ansvarar inte för indirekta skador såsom förlorade vinster eller stillestånds-kostnader. Otillåtet bruk av personuppgifter ansvarar kunden ensam för. Avtala sammanlagda skadeståndsskyldighet kan ej överstiga den totala licenskostnad som kunden betalat under avtalets löptid. Kunden ansvarar för alla konsekvenser som orsakats Avtala genom missbruk eller illegal användning av tjänsterna. Detta inkluderar att hålla Avtala skadeslös från alla krav och kostnader som kan uppstå ur sådant missbruk.

8. PERSONUPPGIFTER

Avtala registrerar personuppgifter och annan information om Kunden i den utsträckning det behövs för att Avtala skall kunna tillhandahålla Tjänsten och kunna skicka driftsinformation samt marknadsföringsmaterial m.m. till Kunden.

9. AVGIFTER

Tjänsten faktureras årsvis i förskott. Avgiften för tjänsten är beroende av vilka funktioner Kunden väljer att aktivera. Avgiften för funktionerna framgår av aktuell prislista. När Kunden beställer och aktiverar funktioner i Tjänsten godkänner Kunden villkoren i detta avtal. Om Kunden aktiverar fler funktioner eller utökar kapacitet under pågående avtalsperiod erhåller Kunden en faktura för tiden från beställningsdatum till och med den aktuella avtalsperiodens slut. Vid nästkommande avtalsperiod samfaktureras alla Kundens aktiverade funktioner. Avgiftsändringar som beror på externa faktorer skall aviseras i direkt anslutning till genomförande av avgiftsförändringarna. Avtala har rätt att höja avgift med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk betydelse för tjänst utanför Avtalas kontroll och som påverkar kostnaden för tillhandahållande av Tjänst. Avtala skall avisera avgiftsändringar som ej är att hänföra till externa faktorer senast en (1) månad innan avgiftsförändringen träder i kraft, varvid Kunden erhåller möjlighet att säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet med svensk lag.
Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras i Stockholm genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde eller övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Part har alltid rätt att vända sig till svensk domstol eller annan behörig myndighet om tvistigt kapitalbelopp inte överstiger Etthundratusen (100 000) SEK.